ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

14
Sep2018
hilight

hilight

GS DIVISON ANAMADUWA .    

28
Aug2017

අාණමඩුව ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

අාණමඩුව ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

Scroll To Top